ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε και με διακριτικό τίτλο <<ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ Α.Ε>> και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 001896301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε» την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το πρωί, στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Βουτσαρά 25 και Κοζάνης - Αθήνα Αττικής, προκειμένου να λάβουν εγκύρως αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης περιόδου 01/01/2014- 31/12/2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

  2. Έγκριση του προτεινόμενου από το Δ.Σ. πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρίτη εταιρική χρήση 2015.

  5. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές των καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των, είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Αθήνα, 30/04/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο