Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω− νυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27−9−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 103313, η υπ’ αριθμ. 13108/13/17−9−2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001896301000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν.2166/1993 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 8947/17−7−2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ−ΒΙΔΑΛΗ, καθώς και με την με αριθμό 8961/28−8−2013 πράξη διόρθωσης − κωδικοποίησης της ιδίας.

Ανακοίνωση μετατροπής
ΦΕΚ 6684.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.pdf